در راستای اجرای بهتر امور در شرکت محورسازان ، گواهینامه هایی که مرتبط با کار شرکت است دریافت گردیده است.

از آنجمله اند :

۱ ) گواهینامه  ISO – 14001

۲ ) گواهینامه OHSAS – 18001